Sagot niya, "Natakot ako nang marinig kong Kayo'y nasa halamanan; nagtago ako sapagkat ako'y hubad."
Genesis 3:10
Story of Adam and Eve, the Forerunners
OKUPASYON
MGA MAGSASAKA, MGA NAUNA
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Panahon
MGA PATRIARKA AT MGA PROPETA
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Antas
ANTAS 1
Estratehiya
Kilalanin pa sila sa pagbabasa ng Genesis 1–5 sa Bibliya.
Story of Adam and Eve, the Forerunners
OKUPASYON
MGA MAGSASAKA, MGA NAUNA
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Panahon
MGA PATRIARKA AT MGA PROPETA
Story of Adam and Eve, the Forerunners
Antas
ANTAS 1
Estratehiya
Kilalanin pa sila sa pagbabasa ng Genesis 1–5 sa Bibliya.
Kwento
BAHAGI 1 of 8

ANG UNANG TAONG NILALANG

Ang unang taong nabuhay sa mundo ay nilikha sa huling araw ng paglalang ng mundo. Ayon sa Bibliya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo sa loob ng anim na araw at nakitang maayos ang lahat.

Sa puntong ito, napakaganda na ng mundo ngunit hindi pa tapos ang Diyos dahil lilikhain pa lamang ang Kanyang obra maestra. Nilalang Niya si Adan, ang unang tao sa mundo, mula sa lupa. Matapos itong pagkalooban ng hininga ng buhay, dineklara itong "napakabuti."

Si Adan ay nilikha "sa imahe ng Diyos." Sinasalamin niya ang Kanyang kaluwalhatian, kaalaman, at kagandahan. Ang ninuno nating ito ay nilikhang perpekto ngunit napansin ng Diyos na may kulang pa.

BAHAGI 2 of 8

MAS MAINAM KAPAG SAMA-SAMA

Nilalang na walang kapintasan si Adan ngunit naisip ng Diyos na "hindi mabuting mag-isa lamang siya". Masaya siyang kasama ang lahat ng hayop sa lupa, sa dagat, at sa langit, na kanyang pinangalanan, ngunit wala siyang kasamang nababagay sa kanya.

Dahil dito, pinatulog nang mahimbing ng Diyos si Adan at kumuha ng isa sa kanyang mga tadyang upang lumikha ng babaeng magiging kasama at kaagapay niya.

Maraming simbolismo ang pagkalikha kay Eba. Nilikha siya mula sa tadyang ni Adan, na nagpapakitang siya'y kanyang kapantay. Hindi siya ginawa mula sa kanyang ulo, na mangangahulugang siya'y higit sa kanya, o mula sa kanyang paa, na mangangahulugan namang siya'y mas mababa.

Sina Adan at Eba ay hubo't hubad ngunit hindi kinailangang makaramdam ng kahihiyan. Ang kanilang pagkalikha ang nagwakas ng anim na araw ng paglalang ng Diyos sa mundo. Sa ikapitong araw naman, Siya'y nagpahinga at tinawag itong Sabado, na nagsisilbing huwarang dapat tularan ng sangkatauhan.

BAHAGI 3 of 8

BUHAY NA WALANG MALAY SA KASALANAN

Nilikha sina Adan at Eba upang lubos na tamasahin ang likha ng Diyos. Sa katunayan, maraming bagay ang kalugud-lugod sa Hardin ng Eden. Ang harding ito ay perpekto at maganda. Ang angking kagandahan nito ay nakamamangha at marami ritong masasarap na pagkain.

Bilang perpektong mga nilalang, naabot nina Adan at Eva ang kasukdulan ng kanilang potensyal.

Inatasan silang pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos—prinsipyo ng pangangasiwa. Nakita ng Diyos na ang trabaho ay magiging pagpapala sa kanila lalo pa't pinagkatiwalaan silang pangalagaan ang hardin.

Payapa ang buhay nina Adan at Eba kasama ang Diyos sa panahong ito. Nakakapamasyal pa silang kasama Niya sa hardin.

BAHAGI 4 of 8

ANG PAGKAKASALA

Sa kabila ng napakalaking pribilehiyo at responsibilidad na pangalagaan ang likha ng Diyos, may isang tuntuning hindi maaaring suwayin nina Adan at Eva. Ang punungkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay hindi dapat lapitan. Ipinagbawal sa kanila ang kumain ng kahit anong prutas nito. At ang kaparusahan sa paglabag nito ay malubha—kamatayan.

Noong una, hindi naging problema kina Adan at Eba ang pagsunod sa tuntuning iyon. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Magkahiwalay silang dalawa nang makarating si Eba sa kinalalagyan ng ipinagbabawal na puno. Lalo pang nakapukaw ng kanyang atensyon ang makita ang isang magandang ahas na naninirahan dito.

Hinimok siya ng ahas na kumain ng prutas ng punong iyon. Una, tumanggi si Eba at sinabing labag ito sa tuntunin ng Diyos at magdudulot ito ng kamatayan.

Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi kayo mamamatay." Pinahihiwatig nitong ang Diyos ay nagbabawal sa kanilang kainin ang prutas na iyon dahil alam Niyang kapag ginawa nila ito, magiging katulad nila Siya. Sa pagkain nito, sila rin ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At nangyari na nga ang nais ng ahas nang kainin ni Eba ang ipinagbabawal na prutas at binigyan pa si Adan nito.

BAHAGI 5 of 8

ANG SISIHAN

Sa pagkakasalang iyon nina Adan at Eba, nagbago ang lahat. Hinanap sila ng Diyos at sa unang pagkakataon, nagtago sila mula sa Kanya. Nang sila'y matagpuan, sila'y nahiya sa kanilang mga sarili dahil napagtanto nilang sila'y hubo't hubad.

Tinanong ng Diyos si Adan kung paano niya nalamang sila'y hubo't hubad at kung kumain sila ng ipinagbabawal na prutas. Dito nagsimula ang sisihan. Sinisi ni Adan si Eba dahil siya ang nakapag-udyok sa kanyang kainin ang prutas. Ipinasa rin ni Eba ang sisi sa ahas na tumukso sa kanyang kainin iyon. Nakalulungkot na walang isa sa kanila ang gustong magpakatotoo at tumanggap ng responsibilidad sa kanilang unang pagkakamali.

BAHAGI 6 of 8

PAGPAPALAYAS

Dahil ganap nang pumasok ang kasalanan sa mundo, ginawan ng Diyos sina Adan at Eba ng mga damit mula sa balat ng mga hayop at sila'y pinalayas mula sa hardin. Naglagay rin ng mga anghel sa pintuan bilang tandang hindi na kailanman maaaring bumalik sa Eden ang sinuman.

Bilang bagong palayas mula sa kanilang orihinal na tahanan, hinarap nina Adan at Eba ang masalimuot na realidad ng buhay sa labas ng Eden.

Binalaan ng Diyos si Adan na upang mabuhay, siya'y magpapagal sa lupa. Nakaranas na siyang magtrabaho sa Eden ngunit ang pagtatrabaho ngayon sa labas ng hardin ay iba. Si Eba naman ay daranas ng matinding sakit sa panganganak. Simula ngayon, magiging mahirap na ang buhay.

BAHAGI 7 of 8

CAIN AT ABEL

Hindi naman lahat ay sakit at kalungkutan dahil nagkaroon na ng mga anak sina Adan at Eba. Si Cain ang unang isinilang at sumunod naman si Abel. Kahit na masakit ang pag-alis sa Eden, ngayon ay makararanas na ang mag-asawa ng kasiyahan sa pagiging mga magulang.

Magkapatid man, magkaiba silang dalawa ng pinagkakaabalahan. Si Cain ay magsasaka habang si Abel naman ay pastol.

Isang araw, sila'y naghandog ng sakripisyo para sa Diyos. Kitang-kita sa uri ng kanilang mga handog ang pagkakaiba ng mga karakter nila.

Naghandog si Cain ng mga gulay bilang sakripisyo ngunit ito ay tinanggihan ng Diyos. Si Abel naman ay naghandog ng pinakamagandang bahagi ng kanyang unang panganak na mga hayop. Tinanggap ito ng Diyos, na ikinagalit naman ni Cain kung kaya't pinatay ito sa sobrang inggit. Siya ang unang mamamatay-tao sa mundo.

Si Cain ay naparusahan at naging lagalag. Ngunit mapagmahal ang Diyos at iningatan pa rin siya.

BAHAGI 8 of 8

BUOD

Napakasakit para kina Adan at Eba ang pagkamatay ng isa sa kanilang mga anak. Malinaw na ang kamatayan ay resulta ng kasalanan.

Subalit ang Diyos ay mabuti at binigyan sila ng pangatlong anak, si Set. Ang batang ito ay isang pagpapala dahil masunurin sa Panginoon at maipagmamalaking tunay ng kanyang mga magulang.

Naniniwala si Eba na si Set ay kaloob ng Diyos kapalit ng nasawing si Abel. Ang batang ito ay espesyal. Ayon sa Bibliya, naging malapit sa Diyos ang mga tao matapos siyang isilang. Ito ay isang malaking pagbabago. Mahirap man ang buhay at sigurado ang kamatayan, ang paglapit sa Kanya ay nagbibigay-kapanatagan. Ipagkakaloob Niya ang buhay na walang hanggang hindi natamasa nina Adan at Eba.

Nabuhay si Adan nang 930 taon at saka namatay. Tulad ng ibang mga bayani sa Bibliya, hindi siya perpekto. At sa katunayan, wala naman talagang perpekto.

Alamin pa ang mga detalye ng buhay nina Adan at Eba sa pamamagitan ng pagbabasa ng Genesis 1–5 sa Bibliya. Subukin din ang iyong kaalaman tungkol sa kanila sa paglalaro ng Heroes! Pindutin ito para idownload ang laro.