MGA KAGAMITAN

MGA MATERYALES PANLATHALA

Mga pahayag, bidyo, larawang pampromosyon,
at iba pang impormasyon tungkol sa Heroes

idownload ito

MANWAL NG TATAK

Mangyaring gamitin nang naaayon ang aming tatak.

idownload ito

MGA KAGAMITAN NG HEROES

Ang mga kagamitang ito ay para lamang sa mga gawaing panlathala. Sundin ang mga naaangkop na alituntunin at tagubilin sa paggamit.

LOGO

JPG: Puting Bakgrawnd

PNG: Walang Kulay na Bakgrawnd

MGA BAKGRAWND NA LITRATO

Gamitin ang mga ito sa iyong kompyuter, notbuk, tableta, o smartfon.

MGA KAGAMITAN
idownload ang mga ito

MGA LIBRENG ALOK

Ibahagi ang mga ito sa iyong pamilya.

MGA KAGAMITAN
idownload ito

MGA DEBOSYONAL

Magkaroon ng epektibong pagdedebosyon gamit ang gabay na ito batay sa aklat ng Mga Awit.

MGA KAGAMITAN
idownload ito