Nilalaman

Paano Manalangin Tulad ni Daniel: 5 Natatanging Sikreto

Paano manalangin tulad ni Daniel?

Sa artikulong ito, tuklasin ang 5 pangunahing sikreto sa pagbabago ng iyong buhay-panalangin batay sa kanyang kwento.

Ngunit bago iyan, kilalanin muna natin si Daniel.

Sino si Daniel?

Personal na pagkakakilanlan

Heroes: Si Daniel na nananalangin
Karapatang-ari: Free Bible Images

Ang pangalang Daniel ay hango sa Hebreo at Arameikong pangalang Danîye’l o Daniel. Ang pangalawa ay nangangahulugang “Diyos ang aking Hukom”1.

Nagmula sa lahi ni Huda, si Daniel ay isinilang ni Abigail kay Dabid sa Hebron, na tinatawag ding Chileab (2 Samuel 3:3; 1 Mga Cronica 3:1; Daniel 1:3).

Naglingkod din siya bilang Heswitang estadista at propeta sa kaharian ni Haring Nabucodonosor sa panahon ng pagkabihag sa Babilonya1.

Walang ibinibigay na detalye ang Bibliya tungkol sa pamilya o hanapbuhay ni Daniel. Ngunit itinatampok nito ang kanyang mga pambihirang katangian, kabilang ang kanyang karunungan at pang-unawang nagtatangi sa kanya mula sa iba (Daniel 1:17).

Paggalugad sa kanyang kwento

Heroes: Sulyap sa kwento ni Daniel
Karapatang-ari: 3AM – General Conference Corporation of Seventh-day Adventists

Kasama ang kanyang mga kaibigang sina Hananias (Shadrac), Misael (Meshac), at Azarias (Abednego), si Daniel ay binihag at dinala sa Babilonya noong panahon ng paghahari ni Nabucodonosor (Daniel 1:6-7).

Sa panahon ng paghaharing ito, binigyang-kahulugan ni Daniel ang panaginip ng hari tungkol sa isang napakalaking estatwa, kung saan inilalantad ang soberanong plano ng Diyos para sa mga kaharian sa sanlibutan (mga talata 31-45 ng kapitulo 2).

Sa ibang pagkakataon, sa pagtangging itigil ang kanyang regular na pananalangin, na labis na kinasusuklaman ng kanyang mga kaaway, si Daniel ay himalang nakaligtas mula sa yungib ng mga leon kung saan siya’y ipinatapon bilang kaparusahan (mga talata 10-23 ng kapitulo 6).

Sa panahon naman ng kapistahan ni Belsazar, binigyang-kahulugan ni Daniel ang mga nakasulat sa dingding na nagpapahiwatig ng pagbagsak ng Babilonya (mga talata 1-30 ng kapitulo 5).

Sa gitna ng pag-uusig sa kaharian ng Persya, si Daniel ay lumago sa maraming aspeto at nakatanggap ng mga pangitain mula sa Diyos (6:28; 9:22-23).

Sa mga pangitaing ito, nakita niya ang mga mangyayari sa hinaharap, kabilang ang pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo, at ang pagdating ng Mesiyas (mga kapitulo 7–12).

Sa lahat ng ito, di matatawaran ang pananampalataya at dedikasyon ni Daniel sa Diyos kaya naman isa siya sa mga pinakatumatak na karakter sa Bibliya.

5 Sikreto sa Kung Paano Manalangin Tulad ni Daniel

1) Ituring na isang pribilehiyo ang panalangin.

Heroes: Babaeng nananalangin
Karapatang-ari: Canva

Itinuring ni Daniel na isang pribilehiyo ang panalangin sa pamamagitan ng hayagang pagdarasal nang 3 beses araw-araw sa gitna ng mga hamon (Daniel 6:10).

Ito ay nagpapaalala sa ating kilalanin ang panalangin bilang isang pagkakataong makipag-usap sa Manlalalang. Kaya naman, yakapin ang panalangin nang may kagalakan at pang-unawang ito ay hindi isang obligasyon ngunit natatanging pagkakataon upang kumonekta sa Diyos at hingin ang Kanyang patnubay.

2) Magkaroon ng regular na oras ng pananalangin.

Heroes: Pamilyang nananalangin alas sais nang umaga
Karapatang-ari: Canva

Tulad ng nabanggit kanina, 3 beses kadaaraw kung manalangin si Daniel bilang kanyang regular na kaugalian (Daniel 6:10).

Kaya magtakda ng tangi at dedikadong oras upang manalangin araw-araw. Ugaliing kumunsulta sa Diyos sa umaga, tanghali, at gabi para sa tuluy-tuloy at malalim na ugnayan sa Kanya.

3) Manalanging bukas, may buong tapang, at may layunin.

Heroes: Lalaking nananalangin
Karapatang-ari: Canva

Kahit na nahaharap sa kahirapan, lantaran pa ring nananalangin si Daniel araw-araw. Nagpapakita ito ng di-matatawang katapatan sa Diyos (Daniel 6:22).

Dahil dito, manalanging bukas at walang takot sa pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Sa iyong panalangin, magpahayag ng tiyak na layunin at humingi ng patnubay, karunungan, at makapagpabagong-buhay na kapangyarihan mula sa Diyos.

4) Ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong mga panalangin.

Heroes: Nananalanging may Bibliya
Karapatang-ari: Canva

Tulad ng ginawa ni Daniel, iayon ang iyong mga kahilingan sa katiyakang tinutupad ng Diyos ang Kanyang tipan at nananatiling mahabagin sa mga nagmamahal sa Kanya (Daniel 9:4).

Alalahanin at bigkasin ang mga partikular Niyang pangako sa Bibliya kaugnay ng iyong sitwasyon, na magpapatibay ng iyong pagtitiwala sa Kanyang katapatan.

5) Magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin.

Heroes: Lalaking nakataas ang kamay habang nananalangin
Karapatang-ari: Canva

Pinatutunayan ng buhay ni Daniel ang bisa ng panalangin, tulad ng sa kanyang paglaya mula sa kulungan ng mga leon at sa kanyang di-matatawarang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos (Daniel 6:22).

Kaya naman, magtiwala sa kapangyarihan ng panalanging magdulot ng pagbabago habang humihingi ng banal na gabay mula sa Diyos at pinatitibay ang iyong relasyon sa Kanya.

Ano Ang Iyong Natutuhan?

Ano ang iyong mga natutuhan mula sa artikulong ito tungkol sa kung paano manalangin tulad ni Daniel?

Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.

  1. Siegfried Horn, The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, 1979, 263-69 [] []
IPAALAM SA IBA ANG ARTIKULONG ITO
ALAMIN ANG PINAKABAGONG BALITA
Search

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *