"Panginoon, kung ikaw nga," sagot ni Pedro, "sabihin mo sa akin na pumunta sa iyo sa ibabaw ng tubig."
“Halika,” sabi niya.
Pagkatapos ay bumaba si Pedro sa bangka, lumakad sa ibabaw ng tubig at lumapit kay Hesus.
Mateo 14:28-29
SI PEDRO BILANG TAPYAS NG BATO
OKUPASYON
Mangingisda, apostol
SI PEDRO BILANG TAPYAS NG BATO
Panahon
MGA GAWA NG MGA APOSTOL
SI PEDRO BILANG TAPYAS NG BATO
Antas
Antas 18
Estratehiya
Basahin ang apat na Ebanghelyo, ang Aklat ng mga Gawa, at ang Unang at Ikalawang sulat ni Pedro.
SI PEDRO BILANG TAPYAS NG BATO
OKUPASYON
Mangingisda, apostol
SI PEDRO BILANG TAPYAS NG BATO
Panahon
MGA GAWA NG MGA APOSTOL
SI PEDRO BILANG TAPYAS NG BATO
Antas
Antas 18
Estratehiya
Basahin ang apat na Ebanghelyo, ang Aklat ng mga Gawa, at ang Unang at Ikalawang sulat ni Pedro.
Kwento
Bahagi 1 ng 3

Mapusok

Si Pedro ay mahusay sa maraming bagay ngunit ang pagkontrol sa kanyang emosyon ay hindi isa sa mga iyon. Bagaman mahal na mahal niya si Hesus, si Pedro ay isang alagad na maaaring mapusok, nagmamadaling kumilos nang hindi iniisip ang kanyang ginagawa. Si Pedro ay maaaring ang buhay ng grupo ngunit maaari ding nagpapabigo kay Hesus.

Ngunit mahal ni Hesus si Pedro at nakita niya ang kanyang kakayahan bilang isang pinuno. Pinatawad ni Hesus si Pedro, kahit na siya ay may pagkakamali at hinamon siya ni Hesus na alagaan ang mga naniniwala sa Kanya.

Nang si Pedro ay lubusang nagpasakop sa pagsunod kay Hesus, siya ay ginamit nang makapangyarihan upang maglingkod sa Diyos bilang isa sa pinaka maimpluwensyang alagad. May pag-asa ang lahat kung susundin nila si Hesus!

Bahagi 2 ng 3

Karanasan sa Trabaho

Si Pedro ay nagmula sa Betsaida, isang nayon ng mga palaisdaan sa hilagang-silangang baybayin ng Dagat ng Galilea. Nang hilingin ni Hesus kay Pedro na sundan Siya, ibinaba lamang ng mangingisda ang kanyang mga lambat at sumunod. Si Pedro ay masigasig na nakatuon sa paglalakbay sa hinaharap, anuman ang mangyari.

Si Pedro ay namumukod-tangi sa mga alagad ni Hesus dahil sa kanyang kasiigasigan. Minsan sa gitna ng bagyo ay nakita niya si Hesus na naglalakad sa Dagat ng Galilea patungo sa kanilang barko, siya lang ang may lakas ng loob at determinasyon na tanungin si Hesus kung maaari siyang lumabas at salubungin Siya. Pumayag si Hesus at si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig hanggang sa magambala siya ng bagyo at nagsimulang lumubog. Ngunit naroon si Hesus upang iligtas Siya. Siya ay palaging.

Bahagi 3 ng 3

Ang Lalaking Masipag

Labis na prinotektahan ni Pedro ang kaniyang Guro at dahil dito pinutol niya ang tainga ng alipin ng mataas na saserdote na kasama ng grupong ipinadala upang hulihin si Jesus bago siya bitayin. Ngunit ang sabi ni Jesus kay Pedro na hindi karahasan ang sagot kaya agaran Niyang pinagaling ang tainga ng lalaki.

Nangingibabaw ang takot ni Pedro, kasunod na kanyang pag atake sa isang ang alipin ay sumunod ang kanyang pagtataksil kay Jesus. Tatlong beses nyang itinatanggi na siya ay isa sa mga disipulo ng Kanyang panginoon pagkatapos na mahuli si Jesus. Ngunit pinatawad pa ni Hesus ang duwag na gawaing ito. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay, nakipag-usap si Hesus kay Pedro at nang makita ang pagsisisi ng kanyang disipulo ay tinawag niya siya na pangalagaan ang kanyang "mga tupa" - ang mga maniniwala sa Kanya.

Para kay Pedro, tinanggap Niya ang pangalawang pagkakataon at ang pangalawang buhay na inialay ni Hesus. Siya ay naging isang napakalakas na pinuno sa unang simbahan, na nagbabahagi ng mabuting balita ni Hesus sa sinumang nakilala niya. Si Pedro ay nanatiling nakatuon kay Hesus sa natitirang bahagi ng Kanyang buhay.

Ngayong alam mo na ang kuwento ni Pedro, subukan ang iyong kaalaman tungkol sa kanya sa pamamagitan ng paglalaro. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol kay Pedro sa pamamagitan ng pagbabasa ng salaysay ng ebanghelyo ng kanyang panahon kasama si Hesus sa mga aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Matuto nang higit pa sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa aklat ng Mga Gawa. Mababasa mo rin ang kanyang mga liham na nakatala sa aklat Una at Ikalawang Pedro.

Pindutin ito para idownload ang laro.